1. حمیدرضا ابراهیمی وشکی , گروههای کوانتمی از دیدگاه جبرهای فون نویمن (سخنران مدعو) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹